KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHÚ LƯƠNG VỚI CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (25/06/2019)

Thực hiện Luật Kế toán năm 2015, Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN); Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập BCTCNN Bộ Tài chính;Công văn số 1774/UBND-KT ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước;

Thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên, KBNN Phú Lương đã tham mưu với UBND huyện ban hành Công văn số 522/UBND-KBPL ngày 10/6/2019 của UBND huyện Phú Lương về việc lập báo cáo tài chính nhà nước, để chỉ đạo các đơn vị.

Giao dịch với khách hàng tại KBNN Phú Lương

Để triển khai tốt việc lập Báo cáo tài chính Nhà nước trên địa bàn huyện, KBNNPhú Lương đề nghị các đơn vị dự toán cấp Itrên địa bàn huyện phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các đơn vị phải lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì các đơn vị dự toán cấp I lập có trách nhiệm lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính trên địa bàn huyện Phú Lương gồm:

STT

Tên Đơn vị

Mã đơn vị

I

Đơn vị dự toán cấp I có đơn vị kế toán trực thuộc

 

1

Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Phú Lương

622.168.HH.0000000

II

Đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc

 

1

CS điều trị nghiện TN và công tác XH

799.168.HH.1037918

2

Phòng Nội vụ huyện Phú Lương

635.168.HH.1023497

3

 BCH Huyện đoàn Phú Lương

711.168.HH.1037914

4

Trung tâm VH thể thao và truyền thông huyện Phú Lương

625.168.HH.1120688

5

Phòng Văn hoá huyện Phú Lương

625.168.HH.1035405

6

Phòng Kinh tế và  hạ tầng huyện Phú Lương

620.168.HH.1068220

7

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

612.168.HH.1038838

8

Văn phòng HDND - UBND huyện Phú Lương

605.168.HH.1038610

9

Phòng Lao động TB và XH  huyện Phú Lương

624.168.HH.1035629

10

Ban QL dự án ĐT XD huyện Phú Lương

799.168.HH.1122476

11

Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương

612.168.HH.1035806

12

Phòng Tài nguyên và MT huyện Phú Lương

626.168.HH.1035630

13

Thanh tra huyện Phú Lương

637.168.HH.1096327

14

 Ban bồi thường GPMB huyện Phú Lương

799.168.HH.1029619

15

TT GDNN-GD thường xuyên, huyện Phú Lương

799.168.HH.1035465

16

Trung tâm chính trị huyện Phú Lương

799.168.HH.1077545

17

UB Mặt trận tổ quốc huyện Phú Lương

710.168.HH.1068212

18

 Hội Cựu chiến binh huyện Phú Lương

714.168.HH.1113222

19

Phòng Y Tế huyện Phú Lương

623.168.HH.1029985

20

BCH  Hội Phụ nữ huyện Phú Lương

712.168.HH.1035810

21

BCH Hội Nông dân huyện Phú Lương

713.168.HH.1035807

22

Phòng Tư pháp huyện Phú Lương

614.168.HH.1101482

23

 Phòng Dân tộc huyện Phú Lương

683.168.HH.1106526

24

Ban quản lý MT đô thị huyện Phú Lương

626.168.HH.1118689

25

Phòng Tài chính kế hoạch  Phú Lương

618.168.HH.1068218

26

UBND Thị trấn Đu

800.168.HH.1031805

27

UBND Thị trấn Giang Tiên

800.168.HH.1031806

28

UBND xã Yên Ninh

800.168.HH.1031807

29

UBND xã Yên Trạch

800.168.HH.1031808

30

UBND xã Yên Đổ

800.168.HH.1031804

31

UBND xã Yên Lạc

800.168.HH.1031785

32

UBND xã Ôn Lương

800.168.HH.1037436

33

UBND xã Động Đạt

800.168.HH.1037438

34

UBND xã Phủ Lý

800.168.HH.1037440

35

UBND xã Hợp Thành

800.168.HH.1037356

36

UBND xã Phú Đô

800.168.HH.1037357

37

UBND xã Tức Tranh

800.168.HH.1037435

38

UBND xã Phấn Mễ

800.168.HH.1037353

39

UBND xã  Vô Tranh

800.168.HH.1079328

40

UBND xã  Cổ Lũng

800.168.HH.1079329

2. Thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán:

Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán để gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN được chính thức vận hành từ 10/6/2019. Đề nghị các đơn vị dự toán cấp I truy cập địa chỉ Cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán: https://bctcnn.vst.mof.gov.vnđể đăng ký tài khoản đăng nhập; Thời gian hoàn thành trước ngày 05/7/2019.   

Quy trình thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng thông tin Tổng kế toán, phần mềm tiện ích và tài liệu hướng dẫn chi tiết thực hiện chương trình được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tổng Kế toán.

Lưu ý: Để biết mã số của đơn vị khi đăng ký tài khoản trên hệ thống Tổng kế toán, các đơn vị vào địa chỉ:https://bctcnn.vst.mof.gov.vn,mục Giới thiệu\Danh sách các đơn vị gửi báo cáo, Tại trường (ô): Nộp báo cáo tại KBNN: gõ 2264 và ấn nút tìm kiếm, chương trình sẽ hiển thị mã số các đơn vị đã được thiết lập, lựa chọn mã đơn vị mình để đăng ký.

3. Công tác lập báo cáo tài chính:Các đơn vị dự toán cấp I lập Láo cáo Tài chính và gửi trên cổng thông tin điện tử hệ thống Tổng kế toán như sau:

a)Trường hợp đơn vị dự toán cấp I không có đơn vị kế toán trực thuộc: Báo cáo tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2019  về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

b) Trường hợp đơn vị dự toán cấp I có đơn vị dự toán trực thuộc: Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo bổ sung thông tin tài chính được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2019 về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.”

c) Đơn vị dự toán cấp I khác theo quy định tại khoản 4, điều 5 Thông tư số 133/2018/TT-BTC: Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp (hợp nhất) được lập theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị.

d) Chi cục Thuế cấp huyện: Cung cấp thông tin tài chính nhà nước năm 2018,  liên quan đến các khoản thu thuế và thu nội địa khác được giao quản lý và các khoản thu nội địa vãng lai khác (nếu có).

đ) Ủy ban nhân dân cấp xã; Lập Báo cáo tài chính xã theo hướng dẫn tại Chế độ kế toán ngân sách xã và tài chính xã theo quy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã” và Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Tiếp nhận, kiểm tra:

- KBNN Phú Lương tiếp nhận đầy đủ Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị theoquy định.

+ Trường hợp Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ; KBNN Phú Lương tiếp nhận báo cáo và Hệ thống hỗ trợ gửi tự động thông báo xác nhận việc nộp báo cáo của đơn vị vào hòm thư điện tử đã đăng ký trên hệ thống.

+ Trường hợpBáo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị không đảm bảo tính cân đối, hợp lý, hợp lệ; KBNN Phú Lương từ chối tiếp nhận báo cáo và gửi thông báo vào hòm thư điện tử của đơn vị đã đăng ký trên hệ thống hoặc gửi thông báo bằng văn bản (trường hợp đơn vị gửi báo cáo giấy). Đơn vị có trách nhiệm phối hợp với KBNN Phú Lương, thực hiện giải trình, hoàn chỉnh và gửi lại Báo cáo cun cấp thông tin tài chính theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Thông tư số 133/2018/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị thông tin về Kho bạc Nhà nước Phú Lương để phối hợp cùng giải quyết./.

Trịnh Đức Nam - PGĐ KBNN Phú Lương

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao