Truy cập nội dung luôn

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 7/8/2018, đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND huyện Phú Lương; xã Cổ Lũng, và thị trấn Giang Tiên.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Cổ Lũng

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện đánh giác tác động thủ tục hành chính và việc tiếp thu giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo trong trường hợp luật giao; Việc triển khai thủ tục hành chính; Việc giải quyết thủ tục hành chính; Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Việc thực hiện công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo..

Qua kiểm tra cho thấy, huyện Phú Lương, trong đó có xã Cổ Lũng và thị trấn Giang Tiên đã nghiêm túc thực hiện các quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính như: xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017, 2018; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền qua phần mềm “ một cửa điện tử” tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác kiểm soát TTHC tới các cán bộ công chức, đặc biệt là các cán bộ công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” và các cán bộ công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức... Tuy nhiên, việc thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị còn tồn tại, hạn chế như: huyện cần quan tâm ban hành các kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính, bổ sung kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018; các xã, thị trấn hàng năm chưa lập dự toán kinh phí phục vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính của địa phương; không ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc niêm yết thủ tục hành chính chưa đúng theo quy định tại Thông tư 02/2017…

Cũng tại buổi kiểm tra huyện Phú Lương và các địa phương cũng đưa ra những kiến nghị: cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính của địa phương chưa đáp ứng được tình hình thực tế, trang thiết bị phục vụ công việc chưa được trang bị đầy đủ; trụ sở làm việc trật hẹp; cán bộ công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” và các cán bộ công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính chưa được tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng phầm mềm…

Tin: Lan Anh, ảnh: Kim Thăng

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Cổ Lũng