Ủy ban Kiểm tra Huyện Phú Lương làm tốt chức năng tham mưu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (09/10/2018)

Công tác kiểm tra, giám sát luôn đồng hành và tồn tại với mọi hoạt động của Đảng. Ngay từ khi thành lập Đảng, công tác kiểm tra do cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo. Trước yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ngày 16/10/1948 tại Chiến khu Việt Bắc (thôn Phụng Hiền, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết Nghị số 29-QN/TW về thành lập Ban kiểm tra Trung ương; Quyết nghị ghi: “Đảng ta hiện đang lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc của dân tộc, phong trào mỗi ngày một tiến, nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ. Vì vậy, Trung ương quyết định thành lập Ban kiểm tra đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng”.

Công việc hàng ngày tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Uỷ ban Kiểm tra hai cấp Đảng bộ huyện Phú Lương hiện nay có 130 cán bộ làm công tác Kiểm tra, giám sát (trong đó chuyên trách 06 đồng chí; kiêm chức 124 đồng chí). Qua các thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm khó khăn nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nội bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, liên tục, bền bỉ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, đồng thời chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đia phương trong từng giai đoạn của cách mạng, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Từ sau Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành tích cực, đồng bộ; quy trình kiểm tra, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của Bộ Chính trị, Ban bí thư được ban hành. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra của cấp ủy các cấp được triển khai và tổ chức thực hiện bảo đảm theo quy trình. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu để Ban Thường vụ huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra với các cơ quan chức năng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát; ban hành Quy định hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát, Quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản về thực hiện Quy chế chất vấn tại các kỳ họp Ban chấp hành đảng bộ các cấp; giúp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng. Vì vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện ngày càng hiệu quả

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở cùng với lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết của Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; đặc biệt là tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa 11“một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa 12 về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện (tự diễn biến), (tự chuyển hóa) trong nội bộ". Uỷ ban Kiểm tra hai cấp đã phối hợp với các Ban, các tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy chuẩn bị cụ thể, sát hợp nội dung gợi ý, yêu cầu và cách kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với một số cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên thuộc diên Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện việc tự kiểm điểm. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung cần làm ngay để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tổ chức giám sát việc thực hiện và sơ kết báo cáo cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra cấp trên.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp đến nay, tiếp tục phấn đấu trưởng thành trên chặng đường phát triển, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở từng bước đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra giám sát ở cả cơ sở và cấp huyện, công tác kiểm tra giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, các ngành và được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Cùng với làm tốt công tác kiểm tra giám sát, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy định về công tác kiểm tra giám sát phù hợp với thực tiễn. Tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng các cấp.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến nay, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức 80 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra, giám sát đối với 50 tổ chức đảng cấp dưới. Trong đó, kiểm tra 10 tổ chức đảng và 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã phát hiện những vi phạm, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh không để vi phạm ít nghiêm trọng trở nên nghiêm trọng. Việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm minh theo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời” đã có tác dụng giáo dục, răn đe đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần làm chuyển biến rõ rệt về ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tạo thêm dấu ấn mới trên chặng đường phát triển được đảng bộ và nhân dân tin tưởng.

Trước nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, trước hết là thực hiện có hiệu quả NQTW4 (khóa 11, 12), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các vấn đề mới phát sinh; công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra hai cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác, hạn chế tình trạng chồng chéo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra, giám sát giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành. Tiếp tục phục vụ đắc lực công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, (tự diễn biến) (tự chuyển hóa) trong nội bộ. Phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, gia trưởng, gây mất đoàn kết nội bộ; vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng Đảng bộ huyện thật sự trong sạch vững mạnh. Góp phần để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh; đưa đất nước ta vững bước đi lên trong thời kỳ mới.

                                                          Bài: Quang Sơn; Ảnh: Mạnh Hưởng

Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Điện thoại: 02083874436 - Fax:

Email: bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao