Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Kho bạc Nhà nước Phú Lương đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

25-01-2021 11:06

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ lên mọi mặt của nền kinh tế xã hội, trong đó ngành Tài chính nói chung và hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói riêng đang tích cực xây dựng và triển khai nhiều dự án, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, với mục tiêu, thực hiện tốt cuộc cách mạng số và hội nhập kinh tế quốc tế, xác định lấy công nghệ thông tin làm nền tảng xuyên suốt trong việc xây dựng và phát triển KBNN ngày càng hiện đại, hoạt động hiệu quả, hướng tới mục tiêu hình thành "Kho bạc số". 
Những năm gần đây, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ, KBNN Phú Lương đã tiếp thu và triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ mới quan trọng trong thực hiện Chiến lược phát triển KNNN một cách tích cực, chủ động, theo đúng chỉ đạo của KBNN và KBNN Thái Nguyên, đó là:
1. Đẩy mạnh thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch
 KBNN Phú Lương triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 về quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, KBNN Phú Lương đã tích cực tuyên truyền để các đơn vị giao dịch hiểu về những tiện ích của phương thức giao dịch không dùng tiền mặt. Theo đó, KBNN Phú Lương tăng cường công tác phối hợp thu, không thực hiện thu bằng tiền mặt đối với các khoản nộp ngân sách nhà nước (NSNN) của các đơn vị, tổ chức kinh tế, bởi việc thu NSNN bằng tiền mặt thực hiện tại Ngân hàng theo đúng thỏa thuận phối hợp thu, bên cạnh đó đẩy mạnh kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt, các đơn vị giao dịch có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên trong một lần giao dịch thì thực hiện rút tiền mặt tại Ngân hàng. Kết quả đến nay số lượng giao dịch tiền mặt qua KBNN Phú Lương giảm đến 90%, cụ thể: Năm 2019 tổng thu NSNN từ thuế, phí, lệ phí và thu khác (trừ thu chuyển giao, thu kết dư) đạt 91.274 triệu đồng, trong đó 88.323 triệu đồng, tương đương 96% được thực hiện thu qua ngân hàng; tổng chi NSNN là 1.329.492 triệu đồng, trong đó 1.285.119 triệu đồng tương đương 96,6% chi qua ngân hàng. Năm 2020 tính đến thời điểm ngày 31/12/2020 tổng thu cân đối trên địa bàn đạt 80.734 triệu đồng, trong đó thu qua ngân hàng 79.386trđ tương đương 98%; chi NSNN 1.393.395trđ, trong đó chi qua ngân hàng 1.384.641 trđ, tương đương 99,3% 
  2.  Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, hiệu quả 
Ngày 20/01/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 xác định lộ trình đến hết 31/12/2020 tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN (trừ đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng) sử dụng Dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Cũng tại thời điểm đó tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai DVCTT tại KBNN Phú Lương đã phát huy hiệu quả tích cực. Kết quả trên địa bàn có 140 đơn vị giao dịch, trong đó 132 đơn vị đã tham gia trong số 123 đơn vị thuộc đối tượng quy định, đạt 100%, số hồ sơ, chứng từ giao dịch qua DVCTT là 23.760 /26.395 chiếm tỷ trọng 90% tổng số chứng từ phát sinh trong năm. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức cá nhân có giao dịch với KBNN, đảm bảo minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách 
Triển khai nhanh chóng, duy trì hoạt động giao dịch trên DVCTT ổn định, hiệu quả, KBNN Phú Lương là đơn vị hoàn thành sớm việc triển khai DVCTT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
3. Lập Báo cáo tài chính nhà nước nhanh chóng, đúng quy định
Thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước là nhiệm vụ mới đối với hệ thống KBNN, quá trình triển khai có rất nhiều khó khăn, phức tạp như thông tin, số liệu không chỉ được thu thập trong nội bộ hệ thống Kho bạc mà còn từ các cơ quan đơn vị khác; tiêu thức lấy số liệu khác nhau, không thống nhất, đòi hỏi phải tập trung nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện. Mặc dù vậy KBNN Phú Lương xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, bởi vậy đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện thành công, cụ thể: Cử công chức tham gia tập huấn các lớp do KBNN, KBNN Thái Nguyên tổ chức, tiếp thu, nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN, đồng thời báo cáo tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo các đơn vị dự toán trên địa bàn lập Báo cáo tài chính nhà nước. Quá trình triển khai KBNN Phú Lương đã gửi công văn hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ xử lý các vướng mắc cho các đơn vị. 
Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tất cả các đơn vị dự toán trên địa bàn, sau 2 năm thực hiện lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018, 2019, đến nay công tác lập Báo cáo tài chính nhà nước tại huyện Phú Lương đã nhanh chóng, đúng thời gian quy định.
        4. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng số hoá
        Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính Phủ quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực KBNN trong đó quy định Trang thông tin Dịch vụ công của KBNN là nơi cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực KBNN cho các đơn vị giao dịch với KBNN trên môi trường mạng tại địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn và được tích hợp với Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghị định cũng quy định rõ chi tiết các TTHC đối với các lĩnh vực KBNN như: Thu và hoàn trả các khoản thu NSNN, kiểm soát chi NSNN, kiểm soát cam kết chi NSNN, thủ tục đăng ký và sử dụng tài khoản.... Từ khi có các quy định TTHC mới, người dân, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng NSNN dễ dàng tra cứu các thủ tục hành chính có liên quan, qua đó khai thác phục vụ công việc thuận lợi và hưởng lợi từ các chính sách trên là rất nhiều. 
Theo đó hệ thống KBNN nói chung và KBNN Phú Lương nói riêng đã thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ theo phương châm “6 giảm, 6 tự động, 4 hơn”, đó là: giảm hồ sơ gửi qua KBNN; giảm thủ tục hành chính, giảm đầu mối thông qua cơ chế một cửa 1 giao dịch viên, giảm thời gian kiểm soát thanh toán, giảm giao dịch trực tiếp với khách hàng, giảm thủ tục giấy tờ. Tiếp nhận hồ sơ tự động, kiểm soát tự động, hạch toán kế toán tự động, thanh toán tự động, trả kết quả tự động, lưu trữ hồ sơ tự động. Công khai minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn. 
Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, đồng thời, công nghệ thông tin sẽ là khâu đột phá, cải cách cơ chế, quy trình nghiệp vụ là nền tảng. KBNN Phú Lương tiếp tục tiếp thu, nghiên cứu và triển khai theo chỉ đạo của KBNN, KBNN Thái Nguyên, tích cực, chủ động hoàn thành xuất sắc các chương trình, đề án, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành KBNN trên địa bàn huyện Phú Lương./.
Bài và ảnh: Dương Thị Tuyết - Giám đốc KBNN Phú Lương


Thống kê truy cập

Đang truy cập:2825

Tổng truy cập: 2431479

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn