Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 * Tài chính - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh UBND huyện Phú Lương Tài chính
2 Tài chính - Thẩm định quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện UBND huyện Phú Lương Tài chính
3 Văn hóa và thông tin - Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
4 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
5 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
6 Văn hóa và thông tin - Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
7 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
8 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
9 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
10 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
11 Văn hóa và thông tin - Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
12 Văn hóa và thông tin - Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
13 Văn hóa và thông tin - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
14 Văn hóa và thông tin - . Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
15 Văn hóa và thông tin - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
16 Văn hóa và thông tin - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
17 Văn hóa và thông tin - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
18 * Công thương - Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND huyện Phú Lương Công thương
19 * Nội vụ - Thủ tục Tặng thưởng danh hiệu lao động tiên tiến UBND huyện Phú Lương Nội vụ
20 * Công Thương - Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ rượu UBND huyện Phú Lương Công thương
21 Tài chính - Đăng ký giá UBND huyện Phú Lương Tài chính
22 Công thương - Thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Phú Lương Công thương
23 * Tài nguyên và Môi trường - Thủ tục Xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường UBND huyện Phú Lương Tài nguyên và Môi trường
24 Văn hóa và thông tin - khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy UBND huyện Phú Lương Văn hóa và thông tin
25 Công thương - Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND huyện Phú Lương Công thương
26 Công thương - Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. UBND huyện Phú Lương Công thương
27 Công thương - Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu UBND huyện Phú Lương Công thương
28 * Nội vụ - Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo UBND huyện Phú Lương Nội vụ
29 * Nội vụ - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND huyện Phú Lương Nội vụ
30 .* Nội vụ - Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện UBND huyện Phú Lương Nội vụ
31 * Nội vụ - Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND huyện Phú Lương Nội vụ
32 * Nội vụ - Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND huyện Phú Lương Nội vụ
33 * Nội vụ - Thủ tục đề nghị tổ chức lễ hội ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND huyện Phú Lương Nội vụ
34 * Nội vụ - Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND huyện Phú Lương Nội vụ
35 * Nội vụ - Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND huyện Phú Lương Nội vụ
36 * Nội vụ - Thủ tục Tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND huyện Phú Lương Nội vụ
37 * Nội vụ - Thủ tục Tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến UBND huyện Phú Lương Nội vụ
38 * Nội vụ - Thủ tục Tặng thưởng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, theo chuyên đề UBND huyện Phú Lương Nội vụ
39 * Nội vụ - Thủ tục Xác nhận, cấp đối hiện vật khen thưởng thuộc thuẩm quyền cấp huyện. UBND huyện Phú Lương Nội vụ
40 * Nội vụ - Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyên về thành tích đột xuất. UBND huyện Phú Lương Nội vụ
41 *Tư pháp - Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài UBND huyện Phú Lương Tư pháp
42 * LĐ-TB&XH - Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền” UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
43 * LĐ-TB&XH - Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
44 **Tư pháp - Thủ tục miễm nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện UBND huyện Phú Lương Tư pháp
45 * LĐ-TB&XH - UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
46 * LĐ-TB&XH - Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
47 * Nội vụ - Thủ tục Đề nghị tặng thưởng Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa UBND huyện Phú Lương Nội vụ
48 * LĐ-TB&XH - Thủ tục Thực hiện trợ cấp hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
49 ** LĐ-TB&XH - Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
50 * LĐ-TB&XH - Thủ tục “Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện” UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
51 ** LĐ-TB&XH - Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
52 * LĐ-TB&XH - Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
53 ** LĐ-TB&XH - Thủ tục giải thể cơ sở đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - TBXH UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
54 * LĐ-TB&XH - Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
55 ** LĐ-TB&XH - Thủ tục Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
56 * Nội vụ - Thủ tục Tặng thưởng Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. UBND huyện Phú Lương Nội vụ
57 *Tư pháp - Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND huyện Phú Lương Tư pháp
58 * LĐ-TB&XH - Thủ tục bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND cấp huyện UBND huyện Phú Lương Lao động - Thương binh và Xã hội
59 Tài chính - Thủ tục kê khai giá (hàng hóa, dịch vụ). UBND huyện Phú Lương Tài chính
60 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND huyện Phú Lương Tư pháp
61 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp huyện UBND huyện Phú Lương Tư pháp
62 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND huyện Phú Lương Tư pháp
63 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND huyện Phú Lương Tư pháp
64 *Tư Pháp - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND huyện Phú Lương Tư pháp
65 * Tư pháp - Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch UBND huyện Phú Lương Tư pháp
66 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản UBND huyện Phú Lương Tư pháp
67 Tài chính - Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước UBND huyện Phú Lương Tài chính
68 *Tư pháp - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch, giao dịch đã được chứng thực UBND huyện Phú Lương Tư pháp
69 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND huyện Phú Lương Tư pháp
70 *Tài nguyên và Môi trường - Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. UBND huyện Phú Lương Tài nguyên và Môi trường
71 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản UBND huyện Phú Lương Tư pháp
72 *Tư pháp - Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản UBND huyện Phú Lương Tư pháp
73 * Tư pháp - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND huyện Phú Lương Tư pháp
74 Giáo dục và Đào tạo - Thủ tục Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh UBND huyện Phú Lương Giáo dục và Đào tạo
75 Giáo dục và Đào tạo - Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. UBND huyện Phú Lương Giáo dục và Đào tạo
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 387 4436 - Fax:

Email: phongvhtt.phuluong@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao