Cổng thông tin điện tử

Huyện Phú lương tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

01-10-2020 09:24

TCCS - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW, ngày 15-1-2020, của Bộ Chính trị, về “Việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10-9-2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20-10-2020 đến hết ngày 10-11-2020.

Việc lấy ý kiến của đông đảo nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng phát triển đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tạp chí Cộng sản điện tử xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng:
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10-9-2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xem toàn văn Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW.

Đồng thời, những góp ý chuyên sâu, chuyên gia của độc giả xin được gửi tới Tạp chí Cộng sản theo địa chỉ email: tccsdt2020@gmail.com. Tạp chí Cộng sản sẽ tổng hợp ý kiến góp ý gửi các cơ quan chức năng, đồng thời chọn lọc đăng tải trên Tạp chí Cộng sản những bài viết góp ý chuyên sâu có chất lượng./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:7188

Tổng truy cập: 2493285

HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
  • 0208 3 874 436
  • bbt.phuluong@thainguyen.gov.vn